Odoo image and text block

业务运营

  • 消费者电话/微信处理

  • 消费者投诉处理/升级

  • 门店电话/邮件/微信需求、报修处理

  • 渠道/平台紧急预案处理

  • 消费者/门店的问题回访和随机调研

  • 客服排班

        

数据运营

  • 主数据操作

  • 订单业务报表处理

  • 消费者群体分析

  • 催单投诉原因分析

Odoo text and image block

质检培训

特性一

业务运营/数据运营监控和故障检查(录音监听)

特性二

业务运营/数据运营流程和业务规则制定和培训

特性三

业务运营/数据运营考核